Friday, March 7, 2008

یه بطری‌های شیشه‌ای بودن، توشون ماکت کشتی بادبان‌دار بود، هروقت محو اون بطری‌ها می‌شدی، یکی می‌اومد و می‌پرسید: "اگه گفتی این کشتی ِ رو چه‌جوری گذاشتن این‌تو؟"
هر جوابی که می‌دادی، درست نبود و آخرش هم کسی نبود که جواب سوال رو بده، آخرین چیزی که می‌شنیدی این بود:
"اگه گفتی ..."
حالا حکایت هزاروصدجور سوال ماست، که عوض جواب، یه نیش باز تحویل می‌گیری که می‌گه:
"اگه گفتی ..."

No comments: