Monday, April 13, 2015

قفط سوت بزن بازرس

دوست
​ عزیز من خوبم. زنده‌م. تلاش می‌کنم. روزهایی هست که بسیار تنبلم. روزهایی هست که مثل خرمن‌کوب کار می‌کنم و در هر صورت می‌گذره انشالله. 
آخرشم یه چیزی میشه دیگه. زنده می‌مونیم. 
​برنامه
​ مقاومته. ​