Friday, March 14, 2008

1. همه با یک نام و نشان
به تفاوت هر رنگ و زبان

2. به هر صورتی که هست

وطن علاج دگر ندارد

4. هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود

No comments: