Friday, April 11, 2008

روی یک صندلی بنشینید. کف دست‌هایتان را روی پاهایتان بزنید، سپس کف دست‌ها را بهم بزنید (مثل دست زدن).
سپس با دست راست، گوش چپ را گرفته و همزمان با دست چپ، بینی خود را بگیرید. (دست‌هایتان باید ضربدر شکل شود)
سپس مجددا کف دست‌هایتان را روی پاهایتان بزنید، سپس کف دست‌ها را بهم بزنید
و پس از آن با دست چپ، گوش راست خود را گرفته و همزمان با دست راست بینی خود را بگیرید.
 این تفریح مفرح را در مواقعی که دچار رخوت بهاری شده‌اید انجام داده و از آن حظ وافر ببرید.

No comments: