Saturday, January 19, 2008

با این سرمای نکبتی که به جونمون افتاده، دلم از اون کلاه‌های پشمی مزخرف‌ دوران کودکی می‌خواد که عبارت بود از یه استوانه‌ی کاموایی (اغلب زبر)، با ارتفاعی برابر بالای کله تا پایین گردن که فقط جای چشماش خالی بود.

No comments: